Lejla Nuhić - treći put dobitnica nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
Objavljeno: 22. dec 2022. | Pogledano: 279 puta

Lejla Nuhić je odlična učenica u Drugoj gimnaziji Mostar je ostvarila prva mjesta na kantonalnim takmičenjima iz matematike i fizike, ali i značajne rezultate na takmičenjima iz njemačkog i engleskog jezika te informatike a sudjelovala je i na međunarodnim robotičkim takmičenjima.

Program dodjele nagrada najboljim učenicima Federacije Bosne i Hercegovine je realiziran u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, koja su, prema kriterijima koje je utvrdilo Federalno ministarstvo, bila zadužena da nominiraju najbolje učenike osnovnih i srednjih škola sa područja svojih kantona (po 3 osnovnoškolca i srednjoškolca iz svakoga kantona), osim Bosansko-podrinjskog kantona koji je za srednje škole nominirao dva, umjesto, tri učenika.

Prilikom izbora najboljih učenika spektar kriterija bio je veoma širok, afirmirajući na taj način ne samo obrazovnu, nego i odgojnu ulogu škole. Tako su, pored uspjeha u učenju, razmatrani i ostvareni rezultati na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima iz različitih nastavnih oblasti, kao i doprinos realizaciji aktivnosti koje razvijaju empatiju, vještine kritičkog mišljenja, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo i zdrave životne stilove putem nastavnog, vannastavnog i vanškolskog angažmana učenika.

21.12.2022. najboljim učenicima nagrade je uručila pomoćnica federalnog ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić, koja je tom prilikom naglasila:

Na diplomama i priznanjima koje će danas dobiti učenci i direktori škola  nalazi se olovka u koju se ulijevaju različite vijuge, simbolizirajući upravo ovo što je šef Delegacije EU-a u BiH i specijalni predstavnika Unije u BiH, ambasador Johann Sattler istakao kao vrijednost, u povodu dobijanja kandidatskog statusa za ulazak Bosne i Hercegovine u EU - "ujedinjenost u različitosti”. Mi smo tu da gradimo društvo utemeljeno na poštivanju individualnih prava svakog pojedinca; društvo u kome granica sopstvene kulture nije granica života i smrti. Stoga je pred Bosnom i Hercegovinom jedan od najvećih izazova - kako sa monokulturnim obrazovnim idealima postati dijelom multikulturne evropske porodice XXI. vijeka. Svako zatvaranje u bilo kakve granice, vodi osiromašenju ljudskog duha. Ovdje smo, stoga, zajedno, da dijelimo radost uspjeha".

Ovdje je danas snaga Federacije BiH, ovdje je i Cazin, i Bosanska Krupa, i Odžak, i Orašje, i Tuzla, i Visoko, i Kakanj, i Goražde, i Jajce i Bugojno, i Gornji Vakuf, i Čapljina, i Mostar, i Grude, i Posušje, i Široki Brijeg, i Sarajevo, i Bihać, i Velika Kladuša, i Gračanica, i Živinice, i Zenica, i Travnik, i Busovača, i Konjic, i Ljubuški, i Tomislavgrad i Glamoč, sa onim najljepšim i najdragocjenijim što ima – uspješnim mladim ljudima. Snaga Bosne i Hercegovine je, dakle, na svakom pedlju ove zemlje i svako dijete, bez obzira na porijeklo, pripadnost, okruženje u kojem živi, zaslužuje iste, podsticajne uslove za svoj razvoj, mimo svih političkih trvenja. Staviti dijete, mladog, obrazovanog čovjeka na pijadestal vrijednosti i pomoći mu da razvije svoje sposobnosti, sveta je dužnost i obaveza", kazala je pomoćnica Bandić, te dodala: 

Kada je Vlada FBiH  usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021 - 2022. godina, integrisani, multisektorski strateški dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socio-ekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina i osnov  je za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, posebnu pažnju smo posvetili strateškom cilju: Prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj, u kojem je naglašeno:  Poboljšavati kvalitet predškolskog,