KONKURS ZA UPIS U PRVI ( I ) RAZRED
Objavljeno: 15. jun 2021. | Pogledano: 908 puta
Na osnovu člana  68 . Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene  novine"  HNK  broj:  8/00,4/04,  5/04,  i  8/06)   i  člana  54.  Pravila  J.U.  Druge  gimnazije  Mostar,  te  u  skladu  sa  Odlukom Ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture  i  sporta  HNK-a o  raspisivanju  konkursa  broj:  05-02-02-1088/21 od 02.06.2021. godine    J.U. Druga  gimnazija  Mostar  objavljuje :

Broj:  08- 01-34-320-1/21

Mostar,   14.06.2021.  godine

 

Na osnovu člana  68 . Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene  novine"  HNK broj:  8/00, 4/04,  5/04,  i 8/06)  i  člana 54.  Pravila  J.U. Druge  gimnazije  Mostar,  te  u  skladu sa  Odlukom Ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture  i sporta  HNK-a o  raspisivanju konkursa  broj:  05-02-02-1088/21 od 02.06.2021. godine    J.U. Druga gimnazija  Mostar  objavljuje :

 

K  O N  K  U R  S

ZA UPIS  REDOVNIH  UČENIKA U  PRVI (I)  RAZRED

J.U.   DRUGE   GIMNAZIJE MOSTAR ZA  ŠKOLSKU  2021/2022. godinu

 

 PLAN  UPISA UČENIKA

 

Plan upisa  učenika  u  prvi (I)  razred  J.U. Druge  gimnazije Mostar za  školsku 2021/2022. godinu:

 

-  Filološka (jezička) gimnazija                                                                          

- Matematičko- informatička gimnazija                                  

- Jezičko-prevodilačka gimnazija

_________________________________________________________________________________

                                                                                  Ukupno:                          72  učenika

 

OPĆI USLOVI

 

1)  Pravo prijave  na  konkurs za  upis  u  prvi (I)  razred srednje  škole  pod jednakim  uslovima  imaju:

      -   učenici koji  su  završili osnovnu  školu, u  dobi  do 17 godina, a  izuzetno do 18  godina, uz  odobrenje  nastavničkog  vijeća;

      -   učenici s  teškoćama  u  razvoju,  na osnovu  odgovarajućeg rješenja i  mišljenja  imaju  pravo upisa  i s navršenih 20 godina  života.

2)  Prijem  učenika vrši se u  skladu s Planom  upisa, a  na osnovu  rang – liste (bodovna  lista)  koju u  potpunosti objavljuje Komisija za upis.

3)  Komisiju za upis imenuje Školski odbor.

4)  Kandidat prilaže  na  konkurs za  upis sljedeću  dokumentaciju:

     a) prijavu  na  konkurs (obrazac  dostupan  u  školi);

     b) izvod  iz  matične knjige  rođenih  ili rodni list  (original ili ovjerena kopija);

     c) svjedodžbu  o  završenoj osnovnoj  školi (original);

     d) uvjerenje  ili  svjedodžbu o  uspjehu  u šestom (VI),  sedmom (VII) , osmom (VIII)   razredu (original dokumenti)

     e)  druge relevantne  dokumente.

 

A) ROKOVI

 

Prijava ,  izbor i  upis  kandidata  vrši se  u  tri upisna  roka  u prostorijama škole  od 8,00 do  12,00  sati

Opis  postupka

Prvi  upisni   rok

Drugi  upisni  rok

Treći  upisni  rok

Prijava  kandidata

22.06.2021.

28.06.2021.

26.08.2021.

Objava  rezultata  na  školskoj  oglasnoj tabli

23.06.2021.

29.06.2021.

27.08.2021.

Upis  kandidata

25.06.2021.

01.07.2021.

27.08.2021.

 

 

B)  KRITERIJI ZA  IZBOR

 

Za  upis u  prvi  razred J.U. Druge  gimnazije  Mostar primjenjivat  će  se sljedeći  kriteriji:

 

a)  Bodovi  dobiveni na osnovu uspjeha

   - Bodovi na osnovu uspjeha dobivaju se kao zbir  prosječne  ocjene  uspjeha u VI. i  VII. razredu  osnovne  škole, općeg   

      uspjeha  i prosjeka ocjena relevantnih  predmeta zaokruženo na dvije decimale  u posljednja dva  razreda osnovne škole.

  - Na  osnovu  uspjeha moguće  je  steći najviše  25, a  najmanje 10 bodova.

 

Primjer  izračunavanja  maksimalnog broja  bodova

Razredi

Kriterij

Broj maksimalnih bodova

VI-VII

 

Prosječna ocjena uspjeha

5,00

VIII

Opći uspjeh

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5

5,00

IX

Opći uspjeh

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5

5,00

 

- Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih  predmeta  relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis  

   u srednju školu, za taj predmet  uzima  ocjena općeg uspjeha  učenika.

- Učenik generacije upisuje se direktno, uz  uslov da zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uslov

   upisa.

- Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbir bodova,  njihovo  međusobno  rangiranje obavlja se na osnovu viših prosječnih

   ocjena učenika iz posebno označenih nastavnih predmeta u tabelama.

- U  gimnazije se  mogu  upisati učenici  koji  imaju najmanje  22 boda.

 

b)  Relevantnih predmeti značajni za izbor kandidata

Obrazovni program

Relevantnih  predmeti značajni za izbor kandidata

 

Filološka (jezička) gimnazija

Jezičko-prevodilačka gimnazija

bosanski  jezik,  strani  jezik,  matematika,  historija,  geografija

Matematičko-informatička gimnazija

bosanski  jezik, strani  jezik,  matematika,  fizika,  informatika

 

c) Bodovanje takmičenja u znanju  iz relevantnih predmeta

Takmičenje  u  znanju  iz   relevantnih  predmeta

Kriterij

Bodovi

Međunarodni  ili  državni  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

4,5

4

3,5

Entitetski  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

3

2,5

2

Kantonalni  nivo

Prvo  osvojeno  mjesto

Drugo  osvojeno  mjesto

Treće  osvojeno  mjesto

1,5

1

0,5

 

 

 

Mostar,  14.06.2021. godine                                                                    DIREKTOR  ŠKOLE

                                                                                                                    

                                                                                                                       /mr.sc. Ćamil Tabaković/